[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων υποψηφίων διδακτόρων στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου ΚρήτηςΘΕΜΑ: Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων υποψηφίων διδακτόρων στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης

ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ: Charalampos Stratigis <stratigis@xxxxxxxxxxxxxxxx>

 

 

 

 

 

Followed by english text

 

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων υποψηφίων διδακτόρων στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης

 

Έχοντας υπόψη τον Ν.4485/2017 (ΦΕΚ114 /τ.Α’/4.8.2017) που αφορά στην «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και το ΦΕΚ861/12.03.2018 που αφορά στην «Έγκριση κανονισμού διδακτορικών σπουδών του τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης» το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (ΤΕΤΥ) του Πανεπιστημίου Κρήτης προκηρύσσει περιορισμένο αριθμό θέσεων υποψηφίων διδακτόρων που θα υπάγονται σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

Για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος (ΔΔ),  απαιτείται:

·        ολοκλήρωση των Γενικών Μεταπτυχιακών Εξετάσεων (prelims).

·        εκπόνηση και συγγραφή διδακτορικής εργασίας.

Κύρια έμφαση του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών είναι η εξειδίκευση και διεξαγωγή καινοτόμου έρευνας σε πεδία αιχμής της Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών,  σε υψηλό διεθνώς ανταγωνιστικό επίπεδο, που οδηγεί σε δημοσιεύσεις σε περιοδικά μεγάλου δείκτη απήχησης. Επίσης, σαν μέρος της εκπαίδευσής τους, οι φοιτητές του Προγράμματος συμμετέχουν επικουρικά στη διδασκαλία προπτυχιακών μαθημάτων. Η γνώση Αγγλικών είναι απαραίτητη.

 

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του τμήματος εντάσσονται στα παρακάτω πεδία:

·               Οπτοηλεκτρονικής - Μαγνητικών υλικών - Νανοτεχνολογίας

·               Πολυμερών - Κολλοειδών

·               Θεωρητικής-Υπολογιστικής Επιστήμης Υλικών

·               Συνθετικής Χημείας Υλικών

·               Βιοϋλικών - Βιομορίων

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών έχουν οι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με συναφές αντικείμενο από ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής με αναγνωρισμένους τίτλους προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ.

Μπορούν να γίνουν δεκτοί και υποψήφιοι οι οποίοι δεν διαθέτουν τον τίτλο ΔΜΣ κατά την ημερομηνία της αίτησης αλλά θα τον καταθέσουν το αργότερο στην ημερομηνία της εγγραφής τους.

Κατ’ εξαίρεση και σε ειδικές περιπτώσεις γίνονται αιτιολογημένα δεκτοί ως υποψήφιοι διδάκτορες (ΥΔ) και μη κάτοχοι ΔΜΣ.

 

 

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά (υποβάλλονται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της ιστοσελίδας https://postgrad.cict.uoc.gr):

·        Αίτηση  http://www.materials.uoc.gr/el/grad/announcements/2020/call_20201019_phd.html

·        Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

·        Προσχέδιο διδακτορικής διατριβής

·        Αντίγραφο Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΜΣ (πρώην ΜΔΕ, αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται)

·        Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας του ΔΜΣ

·        Αντίγραφο πτυχίου (αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται)

·        Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας

·        Μέχρι τρεις (3) συστατικές επιστολές

·        Όποια άλλα στοιχεία θεωρεί ο υποψήφιος ότι τεκμηριώνουν επιστημονική αριστεία και ποιότητα

·        Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εκπονεί ταυτόχρονα άλλη διδακτορική διατριβή σε Ελληνικό η ξένο Πανεπιστήμιο

·        Στοιχεία που αποδεικνύουν καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

 

Στην αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά  λογαριασμός e-mail  από τον οποίο θα ενημερώνεστε για  την πορεία της υποψηφιότητας σας.

Οι συστατικές επιστολές θα αποσταλούν απ’ ευθείας από τους συντάκτες, στην «Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών».

 

Προθεσμία υποβολής Δικαιολογητικών για την εκπόνηση ΔΔ ορίζεται η  30η Οκτωβρίου 2020.

 

Η ημερομηνία συνεντεύξεων θα ανακοινωθεί. Υπάρχει η δυνατότητα τηλεδιάσκεψης για υποψήφιους που διαμένουν εκτός Κρήτης.

   H υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://postgrad.cict.uoc.gr. Οι υποψήφιοι θα πρέπει α) να δημιουργήσουν λογαριασμό χρήστη, β) να επεξεργαστούν την αίτηση τους, συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα πεδία της ιστοσελίδας και αναρτώντας (upload) αρχεία για τα υπόλοιπα στοιχεία, και γ) στο τέλος να πραγματοποιήσουν την οριστική υποβολή, πριν τη λήξη της προθεσμίας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, κ. Χ. Στρατήγη (τηλ. +30 2810-394272, stratigis@xxxxxxxxxxxxxxxx) ή στον Διευθυντή Μεταπτυχιακών Σπουδών καθ. Γ. Κοπιδάκη (kopidaki@xxxxxxxxxxxxxxxx).

 

 

The Department of Materials Science and Technology (MST) of the University of Crete, announces a call for a limited number of PhD candidate positions for the fall semester of the academic year 2020-2021.

 

The PhD Program requires daily participation in full time status. The main requirements for successful completion of a doctorate in Materials Science and Technology are the completion of General Graduate Examination (prelims) and PhD dissertation. Duration of doctoral studies is three years minimum.

 

The focus of the PhD Program is specialization and conduct of innovative research in cutting-edge fields of materials science and technology at a highly competitive international level, leading to publications in journals of high impact factor. As part of their training, PhD candidates will assist in the instruction of undergraduate courses. Proven knowledge of English is mandatory.

 

Areas of specialization include:

 

·         Optoelectronics - Magnetic Materials - Nanotechnology

·         Polymer - Colloids

·         Theoretical - Computational Materials Science

·         Synthetic Chemistry of Materials

·         Biomaterials – Biomolecules

 

Eligible applicants should have a master’s degree in Materials Science and Engineering or related science discipline from a Greek institution or a foreign institution recognized as equivalent. Exceptional applicants without master’s degrees can be admitted in the program but only after a well-documented MST department decision and with the extra requirement to complete a structured program of graduate courses (PhD studies duration is four years minimum in this case).

The submission of the application and the supporting documents is done only online through the website https://postgrad.cict.uoc.gr. Candidates should a) create a user account, b) process their application by filling in the fields of the website and uploading files for the remaining data, and c) at the end make the final submission, before the end of the deadline.

Prospective applicants should contact a faculty member of the department directly in order to prepare a PhD proposal. Research interests of MST faculty are briefly described at:

https://www.materials.uoc.gr/en/general/personnel/personnel.html

  

Application procedure:

 • Application form

http://www.materials.uoc.gr/el/grad/announcements/2020/call_20201019.html

 • CV
 • Short PhD proposal
 • Certified copy of MSc degree or certificate of completion of studies*.
 • MSc transcripts.
 • Certified copy of undergraduate degrees*.
 • Undergaduate transcripts.
 • Up to 3 recommendation letters**.
 • Personal statement affirming that the candidate is not PhD candidate in any other institution.
 • Proof of English proficiency.
 • Copies of publications, if available, or any other supplementary information at the discretion of the candidates.

 

* Candidates with degrees obtained outside Greece need to follow the procedure of ratification of the Greek state. This is a standard procedure and they may contact the secretariat of MST for details.

** Recommendation letters should be sent directly to the Secretary of MST or to the Graduate Studies Committee.

 

The application submission deadline is set for October 30th, 2020. The selection process will be conducted by a committee, which will announce dates for interviews. Candidates residing outside Crete are not required to participate in person. They can be interviewed via teleconference.

 

For more information, please contact the Secretary of the Department of Materials Science and Technology, Mr. Ch. Stratigis (tel. +30 2810-394272, email stratigis@xxxxxxxxxxxxxxxx) or the Director of Graduate Studies, Prof. G. Kopidakis (kopidaki@xxxxxxxxxxxxxxxx).

 

 

-- 
Χαράλαμπος Στρατήγης
Γραμματεία τμήματος 
Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Πανεπιστημίου Κρήτης
τηλ. 2810-39-4272


ΛΙΣΤΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ.