[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Προκήρυξη θέσεων Μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων Διδακτόρων_ Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών_ Πανεπιστήμιο ΚρήτηςΘΕΜΑ: Προκήρυξη θέσεων Μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων Διδακτόρων_ Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών_ Πανεπιστήμιο Κρήτης

ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ: Gramateia Metaptyxiakou CSD <pgram@xxxxxxxxxx>

 

Παρακαλούμε δείτε το σχετικό αρχείο:

http://news.uoc.gr/news/2022/11-02/Προκήρυξη_θέσεων.pdf

 

 

 

<Text follows in English>

Προκήρυξη εισαγωγής πτυχιούχων στo Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών και Διδακτορικών Σπουδών στο Τμήμα Eπιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης

 

Tο Tμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης προσκαλεί υποψηφίους για υποβολή αιτήσεων για Μεταπτυχιακές  Σπουδές στο Τμήμα, σε επίπεδο Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Masters) και Διδακτορικές Σπουδές (PhD).

 A. Υποβολή αιτήσεων για Μεταπτυχιακές Σπουδές (Masters)

Γίνονται δεκτές αιτήσεις από κατόχους πτυχίων και διπλωμάτων ή τελειόφοιτους συναφών με την Επιστήμη των Υπολογιστών τμημάτων από Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Πανεπιστήμια, Πολυτεχνεία, ΑΤΕΙ) ή από αναγνωρισμένα ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής.

To Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην Επιστήμη και Μηχανική Υπολογιστών του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης στοχεύει στην επέκταση και ενίσχυση των γνώσεων και της κατανόησης στις περιοχές ειδίκευσης του προγράμματος, μέσω εξειδικευμένων μαθημάτων και μιας ετήσιας μεταπτυχιακής εργασίας.

Το Τμήμα έχει δύο περιόδους αποδοχής μεταπτυχιακών φοιτητών, μια κατά το χειμερινό εξάμηνο για έναρξη των σπουδών το επόμενο εαρινό εξάμηνο και μια το εαρινό εξάμηνο για έναρξη των σπουδών το επόμενο χειμερινό εξάμηνο. Οι αιτήσεις από όλους τους υποψηφίους πρέπει να υποβάλλονται στις προθεσμίες για την κάθε περίοδο, ως εξής:

 

Περίοδος αίτησης

Χειμερινό εξάμηνο

Εαρινό εξάμηνο

Κατάθεση αίτησης

31 Οκτωβρίου

31 Μαρτίου

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

15 Δεκεμβρίου

31 Μαϊου

Έναρξη σπουδών

Επόμενο εαρινό εξάμηνο

Επόμενο φθινοπωρινό εξάμηνο

Υποβολή της ΑΙΤΗΣΗΣ και των δικαιολογητικών γίνεται MONO ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://postgrad.cict.uoc.gr στην οποία οι υποψήφιοι θα πρέπει να δημιουργήσουν λογαριασμό χρήστη, να επεξεργαστούν την αίτησή τους, να επισυνάψουν (upload) τα δικαιολογητικά τους και να την υποβάλλουν οριστικά πριν τη λήξη της προθεσμίας.

Επίσης μαζί με την αίτηση θα πρέπει να υποβληθούν στο σύστημα και τα παρακάτω δικαιολογητικά: (Προσοχή τα αρχεία που θα υποβληθούν πρέπει να είναι αρχεία τύπου pdf μεγέθους έως 2ΜΒ και συνολικό μέγεθος αρχείων έως 20ΜΒ):

·        Κατάλογος μαθημάτων που έχει παρακολουθήσει ο υποψήφιος ( Αίτηση Μέρος 2 ΜΔΕ )

·        Έκθεση προσωπικών στόχων, εργασιακών ενδιαφερόντων και συσχέτιση με τον επιδιωκόμενο τίτλο ΜΔΕ  ( Αίτηση Μέρος 3 ΜΔΕ )

·        Πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας σπουδών

·        Επικυρωμένα αντίγραφα πτυχίων

·        Αντίγραφα τίτλων Αγγλικής γλώσσας ή άλλα πιστοποιητικά

·        Αντίγραφα εργασιών ή εκτενής περιγραφή τους

·        Βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου

·        Τουλάχιστον τρεις συστατικές επιστολές ( Εντυπο Συστατικής επιστολής ΜΔΕ ).Οι συστατικές επιστολές πρέπει να σταλούν απ' ευθείας από τον συντάκτη στην διεύθυνση: pgram@csd.uoc.gr. Οι συστατικές επιστολές είναι εμπιστευτικές και δεν γνωστοποιούνται από το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών στους υποψηφίους σε καμία περίπτωση, είτε πριν είτε μετά την ενδεχόμενη εισδοχή τους.

 Εάν ο τίτλος πρώτου κύκλου σπουδών προέρχεται από ίδρυμα της αλλοδαπής απαιτείται αναγνώριση από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)  http://www.doatap.gr/gr/index.php

Οποιαδήποτε επικουρικά στοιχεία που κρίνουν οι υποψήφιοι ότι θα βοηθήσουν στην πληρέστερη αξιολόγηση της αίτησης τους.

Αν η αίτηση γίνει δεκτή, απαραίτητη προϋπόθεση εγγραφής στο ΠΜΣ είναι η προσκόμιση επισήμου αντιγράφου του πτυχίου ή ισότιμου πιστοποιητικού σπουδών και όλων των υπόλοιπων δικαιολογητικών.

Για τη Φωτογραφία που περιλαμβάνεται στην αίτηση: Μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία τύπου:  .png, .jpeg, μέγιστο μέγεθος: 2MB και διαστάσεις: 200px x 200px

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Τμήματος : http://www.csd.uoc.gr/index.jsp?content=moc&openmenu=demoAcc4&lang=gr

Μπορούν επίσης να απευθύνονται στη γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών:

Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών
Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών
Πανεπιστημιούπολη Βουτών, Τ.Κ. 70013, Ηράκλειο, Κρήτη
Τηλ: +30 2810 393592
E-mail: pgram@xxxxxxxxxx

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Β. Υποβολή αιτήσεων για Διδακτορικές  Σπουδές (PhD)

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (ΠΔΣ) του Τμήματος Επιστήμης υπολογιστών απονέμει τo Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ114/Τ.A’/4-8-217).Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη δημιουργία επιστημόνων-ερευνητών, ικανών να συνεισφέρουν στην προώθηση της έρευνας, της τεχνολογίας και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο πεδίο της Επιστήμης Υπολογιστών που περιλαμβάνει τις παρακάτω θεματικές  περιοχές:

 • (Α) Αρχιτεκτονική Μικροηλεκτρονικών Συστημάτων
 • (Β) Δίκτυα Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνίες
 • (Γ) Παράλληλα και Κατανεμημένα Συστήματα
 • (Δ) Πληροφοριακά Συστήματα και Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή
 • (Ε) Υπολογιστική και Γνωσιακή  Όραση, και Ρομποτική
 • (Ζ) Αλγοριθμική και Ανάλυση Συστημάτων
 • (Η) Βιοϊατρική Πληροφορική και Τεχνολογία
 • (Θ) Τεχνολογία Πολυμέσων

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχουν κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος μπορεί να γίνει δεκτός ως υποψήφιος διδάκτορας και μη κάτοχος Δ.Μ.Σ.

Το Τμήμα έχει δύο περιόδους αποδοχής διδακτορικών φοιτητών, μια κατά το χειμερινό εξάμηνο για έναρξη των σπουδών το επόμενο εαρινό εξάμηνο και μια το εαρινό εξάμηνο για έναρξη των σπουδών το επόμενο χειμερινό εξάμηνο. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται στις προθεσμίες για την κάθε περίοδο, ως εξής:

 

Περίοδος αίτησης

Χειμερινό εξάμηνο

Εαρινό εξάμηνο

Κατάθεση αίτησης

31 Οκτωβρίου

31 Μαρτίου

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

15 Δεκεμβρίου

31 Μαϊου

Έναρξη σπουδών

Επόμενο εαρινό εξάμηνο

Επόμενο φθινοπωρινό εξάμηνο

 Υποβολή της ΑΙΤΗΣΗΣ και των δικαιολογητικών γίνεται MONO ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://postgrad.cict.uoc.gr στην οποία οι υποψήφιοι θα πρέπει να δημιουργήσουν λογαριασμό χρήστη, να επεξεργαστούν την αίτησή τους, να επισυνάψουν (upload) τα δικαιολογητικά τους και να την υποβάλλουν οριστικά πριν τη λήξη της προθεσμίας.

Επίσης μαζί με την αίτηση θα πρέπει να υποβληθούν στο σύστημα και τα παρακάτω δικαιολογητικά: (Προσοχή τα αρχεία που θα υποβληθούν πρέπει να είναι αρχεία τύπου pdf μεγέθους έως 2ΜΒ και συνολικό μέγεθος αρχείων έως 20ΜΒ):

 1. Αίτηση ( Έντυπο υποβολής Αίτησης Μέρος 1 ΔΔ)
 2. Κατάλογος μαθημάτων που έχει παρακολουθήσει ο υποψήφιος ( Αίτηση Μέρος 2 ΔΔ )
 3. Πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας σπουδών.
 4. Αντίγραφα τίτλων σπουδών.
 5. Αντίγραφα τίτλων Αγγλικής γλώσσας ή άλλα πιστοποιητικά.
 6. Αντίγραφα εργασιών ή εκτενής περιγραφή τους.
 7. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου.
 8. Έκθεση ερευνητικών ενδιαφερόντων ως προσχέδιο διδακτορικής διατριβής (Εντυπο ΔΔ) .
 9. Τουλάχιστον τρεις συστατικές επιστολές (Εντυπο Συστατικής Επιστολής ΔΔ). Οι συστατικές επιστολές πρέπει να γράφονται σε ειδικό έντυπο, που συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση και να αποστέλλονται απ’ ευθείας από τους συντάκτες ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά στο Τμήμα. Οι συστατικές επιστολές είναι εμπιστευτικές και δεν γνωστοποιούνται από το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών στους υποψηφίους σε καμία περίπτωση, είτε πριν είτε μετά την ενδεχόμενη εισδοχή τους.

Εάν ο τίτλος δεύτερου κύκλου σπουδών προέρχεται από ίδρυμα της αλλοδαπής απαιτείται αναγνώριση από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) http://www.doatap.gr/gr/index.php

Οποιαδήποτε επικουρικά στοιχεία που κρίνουν οι υποψήφιοι ότι θα βοηθήσουν στην πληρέστερη αξιολόγηση της αίτησης τους.

Αν η αίτηση γίνει δεκτή, απαραίτητη προϋπόθεση εγγραφής στο Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών είναι η προσκόμιση επικυρωμένων αντιγράφων των πτυχίων ή πιστοποιητικά αναγνώρισης σπουδών και όλων των υπόλοιπων δικαιολογητικών.

Για τη Φωτογραφία που περιλαμβάνεται στην αίτηση: Μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία τύπου:  .png, .jpeg, μέγιστο μέγεθος: 2MB και διαστάσεις: 200px x 200px

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Τμήματος : https://www.csd.uoc.gr/index.jsp?content=moc&openmenu=demoAcc4&lang=gr

Μπορούν επίσης να απευθύνονται στη γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών:

Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών
Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών
Πανεπιστημιούπολη Βουτών, Τ.Κ. 70013, Ηράκλειο, Κρήτη
Τηλ: +30 2810 393592
E-mail: pgram@xxxxxxxxxx

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Applications for Graduate Studies (Masters)

Our two-year Masters’ program aims at enhancing knowledge and understanding in the aforementioned areas via specialized courses and a one-year thesis, also preparing students for enrollment to Ph.D. programs around the world.

The Computer Science Department closely collaborates with the Institute of Computer Science of FORTH, especially on issues related to research. Collectively, the two organizations have built and continue to sustain and grow an excellent, interdisciplinary environment for graduate education and research, attracting both the necessary talent and resources. We regularly participate in international graduate programs and other training and research activities, maintaining a broad range of international academic and industrial partners and collaborators. Graduate studies can be supported by scholarships from FORTH, the University, and other organizations.

Appilcations

Applications can be submitted in two cycles, one during the fall semester and one during the spring semester, with enrollment taking place in the next academic semester.

Application deadlines are:

 Cycle

Fall Semester

Spring Semester

Application deadline

October 31

March 31

Evaluation Results

December 15

May 31

Enrollment

Next (Spring) Semester

Next (Fall) Semester

Application Process

The application submission and the supporting documents is made ONLY electronically via the https://postgrad.cict.uoc.gr website in which the applicants will have to create a user account, process their application, upload their supporting documents and submit it definitively before the expiry of the deadline.

For an application to be complete and to be considered for evaluation, applicants need to provide:

·        List of courses attended by the applicant (Application Part 2)

·        Statement of Purpose with respect to the title saught (Masters Application form Part 3)

·        Transcripts of study

·        Certified copies of degrees

·        Copies of Certificates for the English Language

·        Copies or description of significant projects and reports

·        CV of the applicant

·        At least three reference letters (Masters Recommendation Letter Form ). Recommendation letters need to be sent directly by References to the Graduate Secretariat at admissions@xxxxxxxxxx. Recommendation letters are confidential and are not disclosed by the Department to applicants before or after the application procedure.

If the first Degree is awarded by foreign Higher Education Institution, recognition by the Hellenic National Recognition Information (NARIC), is required. (http://www.doatap.gr/en/index.php )

Other supplementary information that can support the application.

If an application is accepted the applicant will be required to provide all original degrees and certificates before enrollment.

For the Photo included in the application: You can attach type files: .png, .jpeg, maximum size: 2MB and dimensions: 200px x 200px

For more information, https://www.csd.uoc.gr/CSD/index.jsp?custom=admissions&lang=en

 Furthermore, for more information, please contact the Graduate Secretariat of the Department at:

Graduate Office
Department of Computer Science
University of Crete
Voutes Campus, Heraklion, GR-70013, Greece
Tel: +302810393592
Email: pgram@xxxxxxxxxx

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Applications for Ph.D. Studies

Our Ph.D. program offers excellent opportunities to individuals to grow as researchers, scientists, and engineers and achieve leading roles in their field.

The Computer Science Department closely collaborates with the Institute of Computer Science of FORTH, especially on issues related to research. Collectively, the two organizations have built and continue to sustain and grow an excellent, interdisciplinary environment for graduate education and research, attracting both the necessary talent and resources. We regularly participate in international graduate programs and other training and research activities, maintaining a broad range of international academic and industrial partners and collaborators. Graduate studies can be supported by scholarships from FORTH, the University, and other organizations.

Appilcations

Applications can be submitted in two cycles, one during the fall semester and one during the spring semester, with enrollment taking place in the next academic semester. Application deadlines  are:

 Cycle

Fall Semester

Spring Semester

Application deadline

October 31

March 31

Evaluation Results

December 15

May 31

Enrollment

Next (Spring) Semester

Next (Fall) Semester

Application Process

The application submission and the supporting documents is made ONLY electronically via the https://postgrad.cict.uoc.gr website in which the applicants will have to create a user account, process their application, upload their supporting documents and submit it definitively before the expiry of the deadline.

For an application to be complete and to be considered for evaluation, applicants need to provide: 

 • Statement of Purpose with respect to the title saught  (PhD application form Part3)
 • Transcripts of study
 • Certified copies of degrees
 • Copies of Certificates for the English Language
 • Copies or description of significant projects and reports
 • CV of the applicant
 • At least three reference letters (PhD Recommendation Letter form ). Recommendation letters need to be sent directly by References to the Graduate Secretariat at admissions@xxxxxxxxxx. Recommendation letters are confidential and are not disclosed by the Department to applicants before or after the application procedure.

If the first Degree is awarded by foreign Higher Education Institution, recognition by the Hellenic National Recognition Information (NARIC), is required. (http://www.doatap.gr/en/index.php)

Other supplementary information that can support the application.

If an application is accepted the applicant will be required to provide all original degrees and certificates before enrollment.

For the Photo included in the application: You can attach type files: .png, .jpeg, maximum size: 2MB and dimensions: 200px x 200px

For more information, https://www.csd.uoc.gr/CSD/index.jsp?custom=phdadmissions&lang=en

 Furthermore, for more information, please contact the Graduate Secretariat of the Department at:

Graduate Office
Department of Computer Science
University of Crete
Voutes Campus, Heraklion, GR-70013, Greece
Tel: +302810393592
Email: pgram@xxxxxxxxxx

-- 
Postgraduate Secretariat
Computer Science Department
Voutes University Campus
Heraklion, Crete
GR-70013, Greece
tel: + 30 2810 393592, 393504
fax:+ 30 2810 393804
e-mail: pgram@xxxxxxxxxx
Url: http://www.csd.uoc.gr


ΛΙΣΤΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ.